Podmínky a průběh SJZ základní

Státní jazyková zkouška základní

 

 Obsah zkoušky je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Kandidát má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu 2000 až 2500 lexikálních jednotek. Učebnice Time to Talk 1., 2. díl a část 3. dílu.

 

 

Písemná část

 

V písemné části zkoušky se ověřuje:

 

1. Porozumění čteným cizojazyčným textům, 2 – 3 texty s různými úkoly,

např. odpovědět na otázky, zvolit jednu z nabízených odpovědí k daným otázkám, doplnit vhodný výraz do věty na základě přečteného textu.

Uchazeč může používat slovník.

2. Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu 300 – 350 slov (za slovo jsou považovány také spojky, číslovky, zájmena, členy). Volný písemný projev,

1 – 2 slohové práce psané např. formou dopisu, úvahy.

Uchazeč může používat slovník.

 

3. Porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům – 2 – 3 články/rozhovory s úkoly podobnými jako u části 1. Nahrávky jsou ve spisovném jazyce.

Uchazeč nesmí používat slovník.

4. Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce. Test gramatických a lexikálních struktur má obvykle 3 – 4 části:

např. vybrat nejvhodnější možnost ze čtyř nabízených, přeformulovat větu tak, aby obsahovala dané slovo a zachovala původní význam, přeložit výrazy podtržené v  textu, převést věty do trpného rodu, do minulých časů, doplnit spojky, předložky.

POZOR ZMĚNA V PÍSEMNÉ ČÁSTI:

Od jara 2011 dochází ke změně jednoho testového formátu v gramaticko-lexikální části této zkoušky,  tato část bude obsahovat tyto 3 typy testů:

–          překladový test, ve kterém je třeba přeložit některé podtržené výrazy do angličtiny   (test G – původní)

–          multiple-choice test  (test H – původní)

–          NOVÝ TEST – VĚTNÉ TRANSFORMACE. Tento test nahrazuje test hledání chyb (test I).

Test transformací nebude obsahovat klíčové slovo, uchazeči však budou omezeni počtem slov, které mají v nově vytvořené větě použít.

Pro vaši informaci uvádíme příklad transformací:

John started playing football three months ago.

John ____________________________________ three months.

Správná odpověď: has been playing football for

Uchazeč nesmí používat slovník.

Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.

Po části 1. a 2. následuje přestávka (15 minut).

 

 

Ústní část (koná se nejdříve za 14 dní po části písemné)

 

 Ověřuje se a hodnotí schopnost pohotově a přirozeně reagovat, dovednost plynně hovořit o daných tématech, schopnost mluvit samostatně, vystupovat v různých fiktivních situacích. Důležitá je gramatická správnost projevu, rozsah slovní zásoby, přihlíží se také k výslovnosti.

Tato část zkoušky trvá 15 – 20  minut + příprava na zkoušku 15 – 20 minut.

Kandidát si vylosuje otázku, na přípravu obdrží znění otázky a obrázky, nebo fotografie, tabulky, grafy a mapy k popisu. Smí si dělat poznámky, používat slovník během přípravy není dovoleno.

©Copyright 2010 JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘI VŠERS, MENU (RSS), Komentáře (RSS).