Podmínky a průběh SJZ všeobecné

Státní jazyková zkouška_všeobecná

Obsah všeobecné státní jazykové zkoušky: je zaměřena na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek. Aktivní osvojení prvků a struktur gramatického systému v rozsahu daném učebnicí Time to Talk 3. díl.

Písemná část:

a) stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200-1400 slov
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 8 minut
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.
Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25-30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
c) dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v originále v rozsahu nejméně 500 stran

©Copyright 2010 JAZYKOVÁ ŠKOLA PŘI VŠERS, MENU (RSS), Komentáře (RSS).